Veta Health Servicevoorwaarden

Veta Health, LLC (‘Veta Health, ‘Bedrijf, ‘wij’, ‘ons ‘ en ‘onze‘) is een dienst waarmee patiënten klinisch gevalideerde zorgplannen kunnen afsluiten met hun zorgpartners, zorgverleners en Gezondheidsorganisaties. Deze Servicevoorwaarden (de ‘Voorwaarden‘) zijn van toepassing op onze website op  www.myvetahealth.com, www.vetahealth.co, and www.veta.health (gezamenlijk benoemd als de ‘Site‘) en op het webportaal en de mobiele applicatie (gezamenlijk, het ‘Platform‘) verstrekt door Veta Health voor uw gebruik in verband met onze diensten (dergelijke diensten, Site en Platform, gezamenlijk benoemd als de ‘Service‘).

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die onze Service gebruikt (gezamenlijk benoemd als “U“), inclusief (a) toevallige bezoekers van onze Site die niet zijn geregistreerd om ons Platform te gebruiken en (b) personen die zich hebben geregistreerd om ons Platform te gebruiken, inclusief patiënten, zorgpartners, zorgverstrekkers en Gezondheidsorganisaties (gezamenlijk de ‘Gebruikers‘), zoals hieronder gedefinieerd:

 • Patiënten gebruiken de Service om deel te nemen aan het beheer van hun persoonlijke gezondheid en om de zorgcoördinatie te vergemakkelijken door gegevens te delen (een ‘Patiënt‘).
 • Zorgpartners zijn geautoriseerd door een patiënt of zorgverlener om de Services te gebruiken om bij te dragen de gezondheid van de patiënt en de gezondheid van de patiënt te bewaken (een ‘Zorgpartner‘).
 • Gezondheidszorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en gezondheidssystemen, gebruiken onze Services om het werk te stroomlijnen en de zorgefficiëntie en -resultaten te verbeteren (gezamenlijk als een ‘Gezondheidsorganisatie‘ benoemd).
 • Clinici, dokters en/of apothekers (gezamenlijk een ‘Zorgverstrekker) gebruiken de Service om de gezondheidsresultaten van patiënten bij te houden en te verbeteren.

Uw Aanvaarding van deze Servicevoorwaarden

Gebruik van de Service wordt beheerst door deze Voorwaarden en door de Service te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan deze Voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Gebruik de Service niet als u deze Voorwaarden niet accepteert. Deze Voorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met ons Privacybeleid, waarin deze Voorwaarden middels verwijzing zijn opgenomen, en dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

Dienstomschrijving

De Service biedt personen die toegang hebben algemene informatie over gezondheidszorg en andere algemene inhoud met betrekking tot gezondheidsthema’s alsmede toegang tot hun Zorgverleners. De Service bevat bepaalde pagina’s, secties, Services en inhoud die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde Gebruikers van de Services van Veta Health, inclusief een manier om persoonlijke gezondheidsinformatie met betrekking tot gezondheidstoestand(en) te delen, te volgen en te controleren door de verbinding te vergemakkelijken tussen u en Zorgverstrekkers door gebruik van de Service. De Zorgverstrekkers die diensten leveren via de Service van Veta Health zijn onafhankelijke professionals. We oefenen geen geneeskunde of enig ander gelicentieerd beroep uit, en bemoeien ons niet met de beoefening van geneeskunde of enig ander gelicentieerd beroep door Zorgverstrekkers, die elk verantwoordelijk zijn voor zijn of haar diensten en de naleving van de vereisten die van toepassing zijn op zijn of haar beroep en licentie. Noch Veta Health, noch derden die de Services promoten of u een link naar de Services bieden, zijn aansprakelijk voor professioneel advies dat u via de Services van een zorgverlener krijgt.

BELANGRIJKE MEDEDELING OVER UW GEZONDHEIDSINFORMATIE. Veta Health is geen Zorgverstrekker. Veta Health is een bedrijf dat het gemakkelijker maakt om uw gezondheidsinformatie te verzamelen en na te kijken. Veta Health geeft geen medisch advies en Veta Health is niet bedoeld om ziekten of kwalen te diagnosticeren, behandelen of voorkomen. Vraag advies aan uw zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of behandelingsopties. Als u een medisch noodgeval ondervindt, contacteer dan het noodnummer voor uw geografische locatie.

Vertrouwen op Informatie

We garanderen op geen enkel moment de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van gezondheidsinformatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit enig vertrouwen dat u of een andere Gebruiker en/of bezoeker van onze Service in dergelijke inhoud stelt. Dat geldt ook voor iemand die op de hoogte is van deze inhoud. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie op de Platforms is strikt op eigen risico. Veta Health aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit enig vertrouwen in dergelijke inhoud door u, een andere Gebruiker van onze Platforms, of door een persoon die beslissingen zou kunnen nemen met behulp van informatie op de Platforms.

Alle informatie die u verstrekt of die door Veta Health via de Platforms wordt verzameld, wordt behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Platforms. Lees ons Privacybeleid dat van toepassing is op uw gebruik van de site, het Platform en de Service. Klik hier om ons volledige Privacybeleidte bekijken.

Toestemming om Persoonlijke Gezondheidsgegevens te delen en te ontvangen

Voor Gebruikers die zich in de Verenigde Staten bevinden

Als u informatie deelt met Veta Health met betrekking tot een bepaalde Gebruiker in de Verenigde Staten die is onderworpen aan de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (“HIPAA“) en gedefinieerd onder 45 CFR § 160.103 (“PHI“), of persoonlijk identificeerbare informatie onderworpen aan de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) en gedefinieerd onder 34 CFR § 99.30 (“PII”) deelt, garandeert en verklaart u dat u de juiste toe- en instemming hebt verleend om die informatie te delen onder relevante federale, staats- en internationale wetgeving, voor zover van toepassing, en zal u alleen die informatie delen die nauwkeurig, actueel en alleen voor zover minimaal noodzakelijk is om te voldoen aan het wettelijke doel waarvoor u de PHI en / of PII deelt.

Voor Gebruikers die zich in de Europese Unie bevinden

Als u informatie deelt met Veta Health met betrekking tot een bepaalde Gebruiker in de Europese Unie die in onder een speciale categorie van persoonlijke gegevens valt met betrekking tot de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een natuurlijke persoon (“Gegevens betreffende de gezondheid“) onder de Algemene Gegevensbeschermingverordening van de EU (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG“) en de lokale aanverwante wetgeving inzake aanvullende gegevensbescherming, garandeert en verklaart u dat u de juiste expliciete toe- en instemming heeft (die los van alle algemene voorwaarden of contractuele bewoordingen zal worden verkregen) om die informatie te delen onder het relevant internationaal recht, voor zover van toepassing. U zult alleen die informatie delen die nauwkeurig, actueel en alleen voor zover minimaal noodzakelijk is, om te voldoen aan het wettelijke doel waarvoor u de Gegevens met Betrekking tot Gezondheid deelt.

Alle Gebruikers

Als u PHI en / of gegevens met betrekking tot uw gezondheid (cumulatief “Persoonlijke Gezondheidsgegevens“) met ons deelt met betrekking tot het onderzoek, de diagnose of de behandeling van een patiënt voor een psychische aandoening, inclusief, maar niet beperkt tot aan een psychiatrische of psychologische aandoening (gezamelijk benoemd als “Geestelijke Gezondheidstoestand”), garandeert u dat u de juiste toestemming en/of expliciete toestemming hebt verkregen die vereist is onder relevant internationaal recht, voor zover van toepassing. In het geval dat u gezondheidsgegevens ontvangt, garandeert u en staat u borg voor uw verplichting om de vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gezondheidsgegevens te handhaven en te beschermen zoals vereist door de wet, voor zover van toepassing.

Inhoud m.b.t. Gezondheid en Gebruik ervan

Ons Platform bevat educatieve informatie over gezondheid en geeft patiënten de mogelijkheid om deze te bekijken en om zijn of haar Persoonlijke Gezondheidsgegevens of gegevens verstrekt door zijn of haar zorgverlener, op te laden. Tenzij rechtstreeks verstrekt door uw behandelende Zorgverstrekker, is alle gezondheidsinformatie die door het Platform wordt verstrekt alleen voor educatief gebruik en is geen vervanging voor een professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag advies aan uw zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of behandelingsopties. Negeer, vermijd of vertraag nooit het verkrijgen van medisch advies van uw zorgverlener omdat u iets ons Platform hebt gelezen.

Medische informatie is een uitermate privé-aangelegenheid. Er zijn verschillende wetten gestemd om het recht op privacy van patiënteninformatie te beschermen. Deze wetten omvatten HIPAA en de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITECH Act“) in de Verenigde Staten en GDPR in de Europese Unie, waarnaar hierboven werd verwezen.

Door informatie aan de Service te verstrekken:

 • stemt u ermee in dat u deze informatie vrijwillig verstrekt.
 • stemt u ermee in dat de verstrekte informatie alleen betrekking heeft op u, uw minderjarige kind of een persoon van wie u de wettelijke voogd bent.
 • stemt u ermee in dat u het recht hebt deze gezondheidsgegevens te gebruiken en te publiceren.
 • stemt u ermee in dat u ons geen informatie over anderen stuurt omdat dit bericht mogelijk in strijd is met federale, (lid)staatsgebonden of lokale wetgeving. Informatie doorsturen met betrekking tot de HIV- of AIDS-gerelateerde status van iemand anders of testinformatie kan bijvoorbeeld in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en kan u strafrechtelijk en / of civielrechtelijk bestraffen.
 • U stemt ermee in dat, met uw toestemming, deze informatie kan worden verstrekt aan of verstrekt door onze partnernetwerken of uw Zorgverstrekker op een manier die in overeenstemming is met de federale, (lid)staatgebonden en lokale wetgeving, deze voorliggende Voorwaarden en het bijbehorende Privacybeleid.
 • U blijft verantwoordelijk voor al het materiaal en alle gegevens die u doorstuurt.

Toestemming om Persoonlijke Gezondheidsgegevens van u of uw kind uit te wisselen

U garandeert en staat borg voor uw begrip van en instemming met de vrijgave, uitwisseling, gebruik en openbaarmaking van de Persoonlijke Gezondheidsgegevens van u of uw kind zoals beschreven in de voorwaarden en onderhevig aan ons Privacybeleid, waarvan u verklaart dat u het hebt gelezen en begrepen.

U garandeert en staat er verder borg voor dat u begrijpt dat de Persoonlijke Gezondheidsgegevens die kunnen worden vrijgegeven, uitgewisseld, gebruikt en geopenbaard op ons Platform mogelijk zijn gemaakt vóór of na de datum waarop u akkoord gaat met deze voorwaarden en dat deze gegevens en informatie met betrekking tot uw of de gezondheidsgeschiedenis, behandeling, ziekenhuisopname, tests en ambulante zorg van uw kind, allemaal betrekking kunnen hebben op gevoelige gezondheidstoestanden, inclusief, maar niet beperkt tot drugs-, alcohol- of middelenmisbruik, psychische, psychiatrische of andere psychische stoornis(sen) of ontwikkelingsstoornissen, inclusief aantekeningen over psychotherapie, sikkelcelanemie, anticonceptie en gezinsplanning, gegevens die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een overdraagbare ziekte of niet-overdraagbare ziekte en tests op of gegevens over HIV/AIDS of seksueel overdraagbare aandoeningen of tuberculose, en genetische ziekten of tests. Deze informatie kan ook kopieën van educatieve tests of evaluaties omvatten, inclusief geïndividualiseerde educatieve programma’s, beoordelingen, psychologische en spraakevaluaties, immunisaties, geregistreerde gezondheidsinformatie (zoals lengte en gewicht) en informatie over verwondingen of behandeling.

U erkent en begrijpt ook dat u het recht hebt om uw toestemming met betrekking tot het toekomstig gebruik of de openbaarmaking door schriftelijke kennisgeving aan Veta Health te allen tijde hieronder te herroepen en in te trekken. Echter, indien dat u uw toestemming hieronder herroept en intrekt, garandeert en verklaart u dat u begrijpt dat organisaties die toestemming hadden om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Gezondheidsgegevens vóór een dergelijke herroeping en intrekking, mogelijk voor hun eigen administratie Persoonlijke Gezondheidsgegevens hebben gekopieerd of opgenomen die ze via de Platforms hebben ontvangen en dat, in veel gevallen, ze niet verplicht zijn om de verstrekte informatie terug te sturen, noch verplicht zijn om deze uit hun eigen administratie te verwijderen.

Als u een Gebruiker in de Europese Unie bent, moet u afzonderlijk uw begripsvolle toestemming verlenen met de vrijgave, de uitwisseling, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens met betrekking tot gezondheid, zoals beschreven in de voorwaarden en onderworpen aan ons Privacybeleid, waarvan u moet verklaren dat u het hebt gelezen en begrepen.

Gebruik van het Platform door Zorgverstrekkers en Gezondheidsorganisaties

Zorgverleners en Gezondheidsorganisaties kunnen de Services, met name het Platform, gebruiken om informatie te verstrekken met betrekking tot een Patiënt of om te helpen bij het faciliteren van zorg. Zulke Gebruikers garanderen en staan allen borg voor de naleving van alle toepasselijke zakelijke associatieovereenkomsten of gegevensbeschermingsovereenkomsten, master Services-overeenkomsten en van hun eigen interne bedrijfsbeleid. Veta Health is niet aansprakelijk voor schendingen van de Gebruiker van overeenkomsten of beleid met betrekking tot deze Gebruiker.

Alle Zorgverleners, Gezondheidsorganisaties of andere dergelijke Gebruikers van het Platform garanderen en staan er borg voor dat het gebruik van het Platform beperkt is tot het verstrekken, bekijken en handelen op basis van de minimale persoonlijke gezondheidsinformatie die nodig is om de gevraagde Service te verlenen en in overeenstemming met toepasselijke beleidsregels en procedures van de Gezondheidsorganisatie of de werkgever.

De opname van zorgverstrekkers in de Service impliceert geen aanbeveling of goedkeuring van een dergelijke Zorgverstrekker, noch is dergelijke informatie bedoeld als een hulpmiddel voor het verifiëren van de aanbevelingsbrieven, kwalificaties of bekwaamheden van enige Zorgverstrekker die daarin vermeld wordt.

Links naar websites van derden

De Platforms kunnen links en verwijzingen naar andere websites bevatten die door derden worden onderhouden. Dergelijke links betekenen niet dat we deze sites van derden of het materiaal dat ze bevatten, onderschrijven. We hebben geen controle over, en zijn dus niet verantwoordelijk voor, de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid, het Privacybeleid of de algemene aanvaardbaarheid van dergelijke sites van derden of informatie, inhoud, producten of diensten die toegankelijk zijn via dergelijke sites van derden.

Elektronische communicatie

Door een Veta Health-Gebruikersaccount te onderhouden en/of u niet af te melden voor het ontvangen van informatie van ons, stemt u er bewust mee in om gecontacteerd te worden op het e-mailadres en/of telefoonnummer van Veta Health en de haar gelieerde ondernemingen, of voor Veta Health om uw mobiele telefoonnummer te gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. We delen bijvoorbeeld telefoonnummers die u ons verstrekt met Twilio, Inc., een betrouwbare externe partner, om u sms-berichten te sturen met informatie over uw account.

U verklaart dat u de bevoegdheid hebt om akkoord te gaan met het ontvangen van sms-berichten op het mobiele telefoonnummer dat u ons verstrekt. Uw mobiele telefoonnummer kan ook worden gebruikt voor het verifiëren van uw account, het vergemakkelijken van downloads van het Platform, het sturen van administratieve berichten met betrekking tot de Service of het verstrekken van informatie-updates over Services of producten die u mogelijk hebt aangevraagd. U erkent verder dat er geen aankoop vereist is om u aan te melden voor deze Service en dat u zich te allen tijde kunt afmelden door de instructies van Veta Health te volgen, zoals beschreven in het Privacybeleid.

Mogelijk worden niet alle mobiele apparaten of handsets ondersteund door deze berichtendienst. Veta Health en eventuele mobiele providers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. Bericht- en gegevenskosten kunnen van toepassing zijn op sms-berichten. De frequentie van berichten hangt af van de aard van uw verzoek. U stemt er hierbij mee in verantwoordelijk te zijn voor alle kosten of vergoedingen die u maakt vanwege uw Service- of apparaatsprovider als gevolg van de keuze om dergelijke berichten te ontvangen.

Uw Gedrag

Door de Service te gebruiken, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. U stemt ermee in om de werking van de Service of het gebruik van de Service door wie dan ook en op welke manier dan ook niet te onderbreken of proberen te onderbreken. Elk gedrag van u dat, naar ons eigen goeddunken, het vermogen van een andere Gebruiker om van de Service te genieten beperkt, belemmert of verstoort, is niet toegestaan, inclusief door het hacken of onleesbaar maken van enig deel van de Service, of door een wachtwoord te “minen”, door te “spammen”, doelbewust te overladen (te saboteren) of door middel van andere verstorende activiteiten dan ook.

Veta Health kan, zonder kennisgeving aan u, uw Service opschorten of materialen die via de Platforms zijn verzonden, verwijderen als we feiten ontdekken die ons redelijkerwijs doen geloven dat de Service wordt gebruikt in strijd met deze Voorwaarden. U stemt ermee in mee te werken aan een redelijk onderzoek van ons naar een vermoede schending van deze Voorwaarden. We kunnen proberen contact met u op te nemen voorafgaand aan uw opschorting; deze voorafgaande kennisgeving is echter niet verzekerd.

Accounts, Wachtwoorden en Beveiliging

U stemt ermee in dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u het e-mailadres van een andere persoon niet zal aanwenden of u niet zal registreren onder het e-mailadres van een andere persoon. We behouden ons het recht voor om elke Gebruikersnaam die we aanstootgevend of ongepast vinden te weigeren. Gebruikers mogen zich niet registreren onder een bedrijfsnaam.

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke lokale, (lid)statelijke, nationale en internationale wetten en verordeningen, en bent zelf verantwoordelijk voor alle handelingen of tekortkomingen die geschieden onder uw Gebruikers-ID en/of wachtwoord. U moet de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord beschermen en zou uw wachtwoord regelmatig moeten wijzigen. U bent verantwoordelijk voor de handelingen en nalatigheden door personen aan wie u toegang verleent, opzettelijk of onbedoeld, door uw Gebruikers-ID en/of wachtwoord te delen.

Verder stemt u er mee in om (bij wijze van voorbeeld en niet hiertoe beperkt) niet:

 • de Service te gebruiken voor kettingbrieven, ongewenste e-mail, spamming of dubbele of ongewenste berichten (commercieel of anderszins).
 • de informatie van anderen, zoals e-mailadressen, te verzamelen zonder hun toestemming.
 • een valse identiteit of vervalst e-mailadres of koptekst aan te maken, of te proberen op een andere manier anderen te misleiden met betrekking tot de identiteit van de afzender of de oorsprong van het bericht.
 • via de Service materiaal te verzenden dat onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend is, van welke aard dan ook.
 • materiaal te verzenden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, valluiken, achterdeuren, paaseieren, tijdbommen, annuleringsbots, netbots of andere schadelijke of schadelijke programma’s of scripts bevat.
 • enige wet te overtreden met betrekking tot de overdracht van technische gegevens of software die vanuit de Verenigde Staten via de Service is geëxporteerd.
 • te interfereren met netwerken verbonden met de Service, of te verstoren, of in strijd te zijn met de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken.
 • uzelf ongeoorloofde toegang te verschaffen tot de Service, andere accounts, computersystemen of netwerken die met de Service zijn verbonden, via wachtwoordmining of via andere middelen.
 • te interfereren met het gebruik en genot van de Service door een andere Gebruiker.

Gebruikers zijn zelf en alleen verantwoordelijk voor het beschermen van hun accounts tegen toegang door anderen. U wordt sterk aangeraden om een moeilijk te raden wachtwoord te selecteren en dat wachtwoord niet op andere sites te hergebruiken. Hoewel het voor Gebruikers mogelijk is om meerdere accounts te onderhouden, kunnen we meerdere accounts van één of meerdere computers volgen en beschouwen als één account bij schendingen van de Voorwaarden. Als de Voorwaarden ernstig genoeg worden geschonden om een account te verbieden, kunnen alle bekende accounts die worden gedeeld tussen een of meerdere Gebruikers die dezelfde computer gebruiken, naar goeddunken van de beheerder, tevens worden opgeheven voor de acties van het overtredende account. Vanwege deze regel wordt het ten zeerste aanbevolen dat Gebruikers hun accounts niet delen met anderen, noch hun computers delen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Services met anderen, omdat de acties van een andere persoon rechtstreeks van invloed kunnen zijn op alle bekende gedeelde accounts van het mededelingenbord (message board). Als een Gebruiker tijdelijk wordt geblokkeerd voor de Platforms op basis van schendingen van de Voorwaarden, vragen we dat deze zich houden aan de periode van opschorting. Permanente opheffingen zullen ertoe leiden dat Gebruikers hun weg naar de Platforms “hacken” met behulp van proxy-IP-adressen.

Schendingen van systeem- of netwerkbeveiliging zijn verboden en kunnen leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. We zullen incidenten met dergelijke overtredingen onderzoeken en kunnen betrokken zijn bij en samenwerken met wetshandhavingsinstanties als een criminele overtreding wordt vermoed. U moet redelijke beveiligingsmaatregelen nemen, rekening houdend met uw gebruik van de Service. U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor elke inbreuk op de beveiliging.

Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, is alle Inhoud die op de Service wordt weergegeven het auteursrechtelijk beschermde werk van Veta Health of haar externe leveranciers van inhoud en wordt deze beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, intellectuele eigendommen en andere wetten. “Inhoud” omvat alle foto’s, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video, audio, gegevens, tekst, opmerkingen, software, auteursrechten van welke aard dan ook en andere informatie, inhoud of andere materialen die worden gepost, gegenereerd, verstrekt of anderszins gemaakt dat beschikbaar wordt gesteld via de Platforms en hun onderliggende technologie. U mag de inhoud op onze Platforms niet wijzigen, publiceren, versturen, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, reproduceren, afgeleid werk creëren, verdelen, publiekelijk opvoeren of vertonen, of op enige manier exploiteren, niet in zijn geheel en niet gedeeltelijk.

Toestemming voor elk ander gebruik van Inhoud, dienstmerken, handelsmerken, logo’s, handelskleding of ander intellectueel eigendom hierin, inclusief het reproduceren en verspreiden van meerdere kopieën of het gebruik van Inhoud, dienstmerken, handelsmerken, logo’s, handelskleding of ander intellectueel eigendom op andere website of netwerkcomputer of een koppeling naar een pagina op de Service, moet vooraf worden verkregen van Veta Health of de juiste eigenaar van de rechten; anders is dergelijk gebruik verboden. Verzoeken om een dergelijke toestemming van Veta Health moeten worden ingediend via een e-mail aan admin@myvetahealth.com. Alle ontwerprechten, databases en compilatie en andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Service, alsmede de hieraan verbonden goodwill, zijn eigendom van Veta Health, in alle gevallen, hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd. Alle afzonderlijke artikelen, inhoud en andere elementen die onze Services omvatten, zijn ook auteursrechtelijk beschermde werken.

Door de Gebruiker Geleverde Inhoud; Licentie

Met uitzondering van de Persoonlijke Gezondheidsgegevens van Gebruikers die zich in de Europese Unie bevinden, verleent u, door het genereren van inhoud en ander materiaal aan de Service, automatisch het recht aan Veta Health om de inhoud die u stuurt te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen of te publiceren, inclusief ten behoeve van reclame en publiciteit op de Platforms en elders. Veta Health is niet verplicht u te betalen voor uw berichten. Met uw berichten ontvangt u aandacht m.b.t. de publicatie van uw bericht en goodwill rondom uw inhoud.

U bent als enige verantwoordelijk voor al het materiaal, openbaar of privé verzonden, dat u uploadt, verstuurt, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt op ons Platform (“Door de Gebruiker Geleverde Inhoud“). U verklaart dat u alle intellectuele eigendomsrechten bezit op Door de Gebruiker Geleverde Inhoud. U verleent ons, onze gelieerde ondernemingen en onze partners hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken van, verspreiden, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk vertonen, overdragen, verzenden, distribueren en publiceren van Door de Gebruiker Geleverde inhoud en van volgende versies van Door de Gebruiker Geleverde inhoud met als doel (i) door de Gebruiker verstrekte inhoud op onze Platforms weer te geven, (ii) door de Gebruiker verstrekte inhoud elektronisch of via andere media te verspreiden naar Gebruikers die het willen downloaden of anderszins verkrijgen en/of (iii) tegen betaling Door de Gebruiker Geleverde Inhoud op te slaan in een externe database die toegankelijk is voor eindgebruikers. Deze licentie is van toepassing op de distributie en de opslag van Door de Gebruiker Geleverde Inhoud in elke vorm, medium of technologie die nu bekend of later ontwikkeld wordt, inclusief gedrukte publicatie.

U erkent dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van Door de Gebruiker Geleverde Inhoud. We hebben geen controle over de communicatie, informatie of bestanden die door Gebruikers op het Platform of de Service zijn geüpload. U kunt worden blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt, of die onnauwkeurig is, en u draagt alle risico’s in verband met het gebruik van die inhoud. U begrijpt dat we niet verplicht zijn om welk deel dan ook van de Service te controleren via dewelke Gebruikers Gebruikersinhoud kunnen plaatsen. We behouden ons echter het recht voor om naar eigen goeddunken Door de Gebruiker Geleverde Inhoud te screenen en Door de Gebruiker Geleverde Inhoud die naar onze mening in strijd is met deze voorwaarden of anderszins aanstootgevend is, te bewerken, te verplaatsen, te verwijderen en/of te weigeren te accepteren. Dit zowel om juridische of andere redenen.

Wijzigingen

We kunnen deze Voorwaarden op elk moment herzien en u stemt ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Elke wijziging treedt in werking wanneer deze voor het eerst via de Platforms wordt verzonden. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd terug te keren naar de Voorwaarden om de meest recente Voorwaarden te bekijken. We kunnen u op de hoogte stellen door een nieuwe versie van deze Voorwaarden te berichten of door bezoekers op de Site te informeren dat een nieuwe versie is bericht.

Verklaringen

U verklaart en garandeert dat u ons niet verantwoordelijk zult houden voor de kwaliteit, veiligheid of nauwkeurigheid van de materialen op de Platforms. We bieden geen garantie of staan niet borg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor welk doel dan ook. U erkent dat deze informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en onderhevig zijn aan wijzigingen en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet. Als u op de hoogte bent van relevante fouten, onnauwkeurigheden of verschillen, inclusief prijsverschillen, waarschuw ons dan per email naar admin@myvetahealth.com.

Bindende Arbitrage

U stemt ermee in dat, door in te stemmen met deze Voorwaarden, de Amerikaanse Federale Arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt en dat u en Veta Health elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om deel te nemen aan een massarechtszaak (class action). U en Veta Health komen overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van het Platform of de Services zal worden bepaald door bindende arbitrage in plaats van in rechtbanken met algemene jurisdictie. Uw rechten worden bepaald door een neutrale arbiter en niet door een rechter of jury en uw claims kunnen niet als een class action worden ingesteld. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden en enige andere contractuele relatie tussen u en Veta Health. Alle arbitrageprocedures moeten plaatsvinden volgens de arbitrageregels van de American Arbitration Association conform de wetgeving van Florida.

Als u een in Nederland gevestigde Gebruiker bent, krijgt u een maand vanaf het moment waarop Veta Health dit arbitragebeding heeft ingeroepen om aan te geven dat u wilt dat de desbetreffende vordering wordt beslecht door de bevoegde rechtbank in plaats van de arbiter, in welk geval de claim wordt behandeld door die rechtbank.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van uw woonplaats en/of de locatie waar u onze Services gebruikt, uw gebruik van de Services vereist dat u eventuele geschillen over onze Services aan bindende arbitrage voorlegt.

Volledige Overeenkomst

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat het beschrijft. Deze Servicevoorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, onderhandelingen, gesprekken, discussies en overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de informatie waarop ze betrekking hebben.

Scheidbaarheid

Als een bevoegde rechtbank, om welke reden dan ook, een bepaling of deel van een bepaling van deze Servicevoorwaarden niet afdwingbaar vindt, wordt in de maximaal toelaatbare mate die bepaling gehandhaafd teneinde de doelstelling van deze Voorwaarden te beïnvloeden. Alle resterende bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Disclaimers

ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, EN ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHTEN WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN MET OP MEEST VOLLEDIGE WIJZE TOEGELATEN DOOR DE WET. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST HET BEDRIJF ELKE GARANTIE AF: (i) VOOR DE TIJDIGIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIES VAN DE PLATFORMS EN DE SERVICE, EN – VOOR GEBRUIKERS DIE IN DE VERENIGDE STATEN ZIJN GEVESTIGD, VOOR DE VEILIGHEIDSAANSPRAKELIJKHEID; (ii) VOOR ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE VIA OF OP DE BEDRIJFSPLAATS OF DE PLATFORMEN OF DIENSTEN ZIJN ONTVANGEN OF TOEGELATEN, OF TOEGANG HEBBEN GEKOPPELD OP DE PLATFORMEN; OF (iii) VOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IN DE PLATFORMS OF DE SERVICE. U GEBRUIKT ALLE INFORMATIE OF MATERIALEN OP DEZE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM TE VERZEKEREN DAT PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE PLATFORMS AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN VOLDOEN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ERKENT DE GEBRUIKER DAT DE VETA HEALTH SOFTWARE EN DE SERVICES OF ENIGE ANDERE HARD- OF SOFTWARE DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET EEN DIENST HIERONDER, WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN DAT VETA HEALTH GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE FUNCTIONALITEIT, TOEGANG OF BEPALING VAN ENIGE INTERNETVERBINDING.

WIJ WIJZEN ECHTER ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DERGELIJKE MATERIALEN, ONGEACHT OF NIET VOORTVLOEIENDE UIT WETGEVING AANGAANDE HET AUTEURSRECHT, LASTER, PRIVACY, OBSCENITEIT OF ANDERSZINS. U ERKENT DAT HET ONS BELEID IS OM SAMEN TE WERKEN MET WETGEVINGSBUREAUS DIE ILLEGALE OF ONJUISTE ACTIVITEITEN ONDERZOEKEN MET BETREKKING TOT DE PLATFORMS OF DEZE SERVICE EN DAT WE TE ALLEN TIJDEN HET RECHT BEWAREN OM ELK MATERIAAL TE BEWERKEN, TE WEIGEREN OF TE VERWIJDEREN, IN ZIJN VOLLEDIGHEID OF GEDEELTELIJK, DIE VOLGENS ONS OORDEEL VERWERPELIJK ZIJN IN SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN ZIJN.

Beperking van Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF UITZONDERLIJKE SCHADE (ZELFS WANNEER WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE PLATFORMEN OF DE SERVICE, OF DE SCHADE NU VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE PLATFORMS OF DE SERVICE, UIT DE ONMOGELIJKHEID OM DE PLATFORMS OF DE SERVICE TE GEBRUIKEN, TEN GEVOLGE VAN DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING OF BEËINDIGING VAN DE PLATFORMS OF DE SERVICE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VETA HEALTH AAN U OF DERDEN ALS GEVOLG VAN ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE PLATFORMS OF DE SERVICE MEER DAN $ 500 (VIJF HONDERD DOLLARS) BEDRAGEN. DERGELIJKE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE DIE IS GELEDEN DOOR ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE ONTVANGEN ZIJN OF GEPUBLICEERD ZIJN ALS VERBONDEN OP ONZE PLATFORMEN OF ENIGE LINKS OP DE PLATFORMS, ALSMEDE MIDDELS ENIGE INFORMATIE OF ADVIES ONTVANGEN DOOR, OF VIA RECLAME ALS IN VERBAND MET DE PLATFORMEN STAANDE, SERVICE OF ENIGE LINK OP DE PLATFORMEN. DEZE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan en zijn sommige van de voorgaande disclaimers en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, onze zaakvoerders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, agenten, dienstverleners, leveranciers en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtskosten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit materialen die u indient, verstuurt of beschikbaar stelt via de Service of Platforms, uw gebruik van de Service of Platforms, uw schending van de Voorwaarden, uw schending van een van de verklaringen en garanties in deze Voorwaarden, of uw schending van welke rechten dan ook van een andere persoon of entiteit.

Toepasselijke Wetgeving

U stemt er verder mee in dat deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, Verenigde Staten, zonder verwijzing naar de conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken gevestigd in Florida voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Platforms.

Als u een Gebruiker bent die zich bevindt in de Europese Unie, ontneemt deze rechtskeuze u niet de bescherming als consument die u geniet onder de wetgeving die van toepassing is in uw thuisland. Bovendien hebt u dan het recht om een claim in te dienen of een claim te laten indienen voor de bevoegde rechtbank in uw woonplaats.

Klachten wegens Inbreuk op het Auteursrecht

We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal waarop copyright rust en dat op de Platforms wordt geplaatst. Op grond van Titel 17, United States Code, artikel (Section) 512 (c) (2): als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, bent u gemachtigd om te handelen namens een eigenaar van het auteursrecht, of bevoegd om te handelen conform enig exclusief auteursrechtrecht, stuur dan een verslag van de vermeende auteursrechtschending naar de volgende Aangewezen Agent:

Copyright Officer
Veta Health, LLC 101
Avenue of the Americas, Floor 3
New York, NY 10013
Email: admin@myvetahealth.com

Krachtens titel 17, United States Code, Artikel (Section) 512 (c) (3) (A), moet de kennisgeving, om ontvankelijk te zijn, hoofdzakelijk de volgende informatie bevatten:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of van ander intellectueel eigendomsbelang dat naar verluidt wordt geschonden.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom dat volgens u is geschonden, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken of ander intellectueel eigendom op de Service onder de kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken.
 • Identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat er inbreuk op wordt gepleegd of dat het onderwerp is van inbreukplegende activiteiten en dat verwijderd dient te worden of waarvan de toegang ontzegd dient te worden, en redelijkerwijs voldoende informatie waarmee Veta Health de plaats van het materiaal kan vaststellen.
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Veta Health in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet toegelaten door het copyright of door een andere houder van het intellectuele eigendom, door zijn vertegenwoordiger of door de wet. Bijvoorbeeld: “Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw geloof dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegelaten door de eigenaar van de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet (d.w.z. als rechtmatig gebruik).”
 • Een verklaring van u dat de melding nauwkeurig is en op straffe van meineed, dat u de drager bent van het auteursrecht of van een ander intellectueel eigendomsrecht of bevoegd bent om namens de drager van het auteursrecht of van een ander intellectueel eigendomsrecht te handelen. Bijvoorbeeld: “Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze Kennisgeving juist is en dat ik, op straffe van meineed, de eigenaar ben of bevoegd ben om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat naar verluidt werd overtreden.”

 

Last updated: February 12, 2020